Redakcja


Redakcj? strony zajmuj? si? g??ównie mieszka??cy naszej miejscowo??ci. Je??li kto?? ma co?? wa??nego do zakomunikowania, mo??e wykona? to wysy??aj?c wiadomo??? mailow? na adres redakcja@kryniczno.pl lub kryniczno@o2.pl, ewentualnie zg??osi? tak? wiadomo??? do osób zajmuj?cych si? stron? (tel. 792-818-104).

Poszukujemy m??odych osób (mieszka??ców Kryniczna), chc?cych wykaza? swoje umiej?tno??ci redaktorskie i reporterskie, do wspó??prowadzenie tej strony. Wymagania jakie stawiamy przed szukanymi osobami to:

  • dobry kontakt z lud??mi
  • swobodny ale poprawny sposób formowania my??li na papierze
  • mile widziane posiadanie w??asnego aparatu cyfrowego (zawsze mo??na skorzysta? z naszego)
  • wynajdowanie ciekawostek, dociekanie prawdy, zdolno??ci detektywistyczne.


Zadania stawiane przed ochotnikami:

  • prowadzenie wywiadów z mieszka??cami, przeprowadzanie sondy
  • opieka nad galeri? zdj??
  • aktualizacja wie??ci.
Naczelny

 

 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...