Po??o??enie wsi Kryniczno

   Kryniczno jest jedn? z 15 wsi wchodz?cych w sk??ad gminy Wisznia Ma??a. Gmina ta po??o??ona jest we wschodniej cz???ci województwa dolno??l?skiego i obejmuje obszar pomi?dzy rzek? Widaw? na po??udniu a Wzgórzami Trzebnickimi na pó??nocy. Od po??udnia s?siaduje z miastem Wroc??aw, od pó??nocnego zachodu z gmin? Oborniki ??l?skie, od pó??nocnego wschodu z gmin? D??ugo???ka, a od pó??nocy z gmin? Trzebnica.   Gmina Wisznia Ma??a po??o??ona jest na obszarze wysoko??ci od 110 – 230 m. npm, o zró??nicowanych stosunkach morfologicznych. W obr?bie gminy wyró??nia si? nast?puj?ce jednostki morfologiczne ( wg rejonizacji przedsudeckiego obszaru Dolnego ??l?ska wg Walczaka ) :
dolina rzeki Widawy
równina Ole??nicka
wysoczyzna moreny dennej
równina sandrowa
doliny rzeczne
Wzgórza Trzebnickie

   Wie?? Kryniczno usytuowana jest wzd??u?? drogi krajowej nr 5 oraz dróg powiatowych do Rogo??a i Malina. Przewa??a zabudowa zagrodowa zwarta.


Dane administracyjne:

    województwo: dolno??l?skie
    powiat: trzebnicki
    gmina: Wisznia Ma??a
    kod pocztowy: 55-114


                                    Margot
 

Wykorzystano materia??y udost?pnione przez UG Wiszenia Ma??a.
 
 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...