Okolice Kryniczna

Kryniczno s?siaduje bezpo??rednio z wioskami:
od po??udnia: Psary, Szymanów,
od zachodu: Rogo??,
od pó??nocy: Ligota Pi?kna,
od wschodu: Malin.

 
Ciekawe miejsca w okolicy:

Pole golfowe TOYA - po??o??one mi?dzy Krynicznem, Malinami i Rakowem. Wej??cie na pole od strony Rakowa - jad?c z Wroc??awia ul. Kamie??skiego do Krzy??anowic, kierujemy si? dalej prosto. Na wysoko??ci wojskowej stadniny koni (Raków po prawej stronie) znajduje si? wjazd na pole golfowe. Z Kryniczna mimo, ??e pole s?siaduje bezpo??rednio z granicami wioski nie ma bezpo??redniego wej??cia na obiekt. Aby dojecha? na pole nale??y kierowa? si? krajow? 5 do Psar i skr?ci? w lewo do Krzy??anowic. Nast?pnie w Krzy??anowicach skr?camy ponownie w lewo - dalej jak wy??ej. W planach pola jest powstanie hotelu oraz kompleksu golfowo-sportowego.


Lotnisko - znajduje si? na po??udnie od Kryniczna: jad?c krajow? 5 do Psar skr?camy w prawo do Szymanowa. Przeje??d??amy przez ca??y Szymanów i za oko??o 1km od granic tej miejscowo??ci docieramy do lotniska. W przesz??o??ci obiekt ten organizowa?? wiele imprez: lotniczych i okazjonalnych. Obecnie jest centrum szkolenia szybowcowego. Dla szukaj?cych mocnych wra??e?? organizowane s? kursy spadochronowe. Przy odrobinie szcz???cia mo??na trafi? na turystyczne przeloty samolotami i motolotniami.


Las Malin-Ligota - pomi?dzy Malinem, Ligot? Pi?kn? a Siedlcami i Pierwoszowem rozci?ga si? las mieszany (drzewa iglaste i li??ciaste). Taka specyfika lasu powoduje, ??e runo le??ne oferuje nam szereg swoich dobrodziejstw: grzyby, jagody, maliny. Miejsce to jest cz?sto wybierane na weekendowe wypady na ??ono przyrody.


K?pielisko Wisznia Ma??a - znajduje si? na ulicy Sportowej: wje??d??aj?c do Wiszni skr?camy przed urz?dem gminy w lewo i przeje??d??amy oko??o 500 metrów. K?pielisko jest czynne przez ca??e wakacje. Wst?p jest p??atny, ale zabezpieczony przez ratownika. Istnieje mo??liwo??? wynaj?cia domku na terenie k?pieliska. Dla w?dkarzy jest to te?? przysta?? spokojnego i g??ównie udanego po??owu.

Naczelny

 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...