Rys historyczny wsi Kryniczno

  Pierwsza wzmianka o istnieniu osady, nazywanej dzisiaj Kryniczno pochodzi z 23 kwietnia 1155 roku – wie?? Chitinchici (uto??samiana przez historyków z Krynicznem) by??a wtedy cz???ci? maj?tku biskupstwa wroc??awskiego. W bulli papieskiej z roku 1245 wymieniana jest z kolei wie?? Crihnicici lub Cihutici (nazwa ta etymologicznie wywodzi si? od Krincici-Krynici). Przez wieki nazwa miejscowo??ci zmienia??a si?. Dzisiaj, w??ród wielu opracowa?? trudno jest znale??? jednoznaczn? odpowied?? na pytanie, co w??a??ciwie oznacza i sk?d pochodzi nazwa naszej pi?knej wsi. Ojciec Antoni Dudek przytacza w swym opracowaniu dotycz?cym parafii Kryniczno zapis z ksi?gi fundacyjnej biskupstwa wroc??awskiego, z którego wynika, ??e wie?? biskupia opatrzona nazw? Crucicz nosi??a równie?? nazw? Kapusta (lub bliskoznaczn?). Z kolei inne ??ród??a podaj?, ??e pojawiaj?c? si? w latach 1305 r. i pó??niej nazwa miejscowo??ci wywodzi si? od kopca. Obecna nazwa nie ma uzasadnienia historycznego i wi?kszo??ci mieszka??ców kojarzy si? z krynic? czyli ??ród??em.

   W XV wieku nasza wie?? znana by??a pod nazw? Kappisdorf, wci??? nale??a??a do biskupstwa wroc??awskiego i cz?sto by??a obiektem handlu b?d?? zastawu.

Poprzednie nazwy miejscowo??ci:
1155 r. - Chitinchici kub Chitindrici;
1305 r. - Cruczicz albo Caputsdorf;
1362 r. - Capunsdorph;
1369 r. - Capusdorff;
1376 r. - Capusdorf;
1739 r. - Cabsdorf;
po??. XVIII w. - Kapsdorff;
1785 do 1830 r. - Kapsdorf;
1845 r. - Kapsdorf, Kopska Wie??;
1932 r. - Kapsdorf;

   Brak informacji o losach Kryniczna w okresie wojny trzydziestoletniej. Wiadomo natomiast, ??e w 1666 roku w??a??cicielem wsi by?? rycerz Sachwitz.

   W 1844 roku w osadzie znajdowa??o si? 31 domów, zamieszkanych przez 249 mieszka??ców (wspomnie? tu nale??y, ??e we wsi, która by??a, tak jak w czasach obecnych, wsi? parafialn? obok katolików mieszka??o równie?? wielu protestantów). W tym czasie w Krynicznie dzia??a??a równie?? szko??a katolicka, wiatrak, cegielnia, browar, a nawet gorzelnia.

   W roku 1929 wie?? liczy??a 371 mieszka??ców. W 1946 roku wie?? nazywa??a si? Kryniczno, cho? stacja istniej?cej wtedy kolejki w?skotorowej PKP nosi??a nazw? Czer??czyce.

   Jednym ze strategicznych punktów naszego Kryniczna jest oczywi??cie ko??ció?? pod wezwaniem ??wi?tego Stanis??awa Biskupa i M?czennika. Jak g??osi legenda ko??ció?? ten zosta?? za??o??ony z inicjatywy ??wi?tej Jadwigi, chocia?? ??ywot ??w. Jadwigi nie zawiera wzmianki jakoby to w??a??nie ona ufundowa??a ko??ció??. Prawdopodobnie jego fundatorem by??o biskupstwo wroc??awskie.

    Na pocz?tku XVI wieku stary, niszczej?cy drewniany ko??ció?? w Krynicznie zosta?? przebudowany. Prawdopodobnie w 1538 roku uko??czono budow? nowego, murowanego ko??cio??a (brak danych dotycz?cych budowy ??wi?tyni, jedyny ??lad to data 1532 r. po zewn?trznej stronie murów).
W latach 1690 – 1702 ko??ció?? w Krynicznie by?? przebudowywany dwukrotnie, otrzymuj?c wystrój barokowy. Organy zbudowano w roku 1746. W latach 1913 – 1916 ko??ció?? ponownie rozbudowano i poszerzono. ??wi?tynia z zewn?trz otrzyma??a wygl?d budowli neogotyckiej. Ko??ció?? od pocz?tku nosi?? nazw? patronalna ??w. Stanis??awa.

   Obecnie wie?? Kryniczno wci??? znana jest z pi?knego ko??cio??a(wpisanego do rejestru zabytków), a tak??e z nowej szko??y i wielu innych fantastycznych miejsc. Najwa??niejsi w niej s? jednak mieszka??cy czyli my wszyscy, tworz?cy histori? dla przysz??ych pokole??.
  
                                         Margot
 


Autor wykorzysta?? informacje zawarte w opracowaniu Antoniego Kazimierza Dudka „Parafia pod wezwaniem ??w. Stanis??awa Bpa i M. W Krynicznie”
 
 
 
... Copyright by WeDGe-CMS & EXSO, Kryniczno 2007-2011 ... Program: Micha?? Klin, Design: Tomasz Matyga ...